تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

متن کامل مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی – 64 مقالهشناسه محصول: 589788
موجود

متن کامل مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی – 64 مقاله

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9900تومان

برچسب ها :

متن کامل مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی – 64 مقاله

متن کامل مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی – 64 مقاله

متن کامل مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی – 64 مقاله

متن کامل مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی 64 مقاله 

همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی توسط دانشگاه هنر تبریز در سال 1390 برگزار شده است. متن کامل 64 مقاله به صورت PDF در این بسته ارائه شده است:

 

فهرست مقالات ارئه شده در همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی:

محور اول: ماهیت و هویت معماري اسلامی

 • تبیین نقش و تأثیر نظام معرفتی اسلام بر شکل گیري چارچوب نظري پژوهش هاي حوزة معماري - رضا سامه
 • مصادیق و مفاهیم معمارانۀ پدیده هاي طبیعی خلقت ازدیدگاه قرآن مجید - محمد مهدي پوستین دوز
 • سلسله مراتب فضایی و حرمت و محرمیت در خانه سازي جهان اسلام - حسن کریمیان/ عبدالکریم عطارزاده
 • مسکن در شهر اسلامی از نگاه نهج البلاغه - الهام فلاح منشادي
 • خاستگاه فرم در هنر و معماري اسلامی- مجتبی انصاري/ محدرضاپورجعفر/ لیلاسادات هاشمی دمنه/ محسن تابان
 • اصول مکان یابی مسجد در شهر مدینه بر اساس الگوي مساجد عصر نبوي - عبدالحمید نقره کار/مهدي حمزه نژاد/ محمدرضا عطایی همدانی
 • تربیت اسلامی » تأملی در تأثیر «روح معماري اسلامی» تا «معماري روح» از هویت اسلامی معماري و شهرسازي بر معمار - سلمان نقره کار
 • مزایاي شیوه آموزش سنتی معماري ایران در دوره اسلامی - محمدرضا پاکدل فرد/ وحیده جمیري

محور دوم: اندیشه ها و نظریه ها در معماري اسلامی

 • دسته بندي دیدگاه ها پیرامون خاستگاه و اصول نظریات معماري اسلامی - فاطمه صادق ترکی
 • بازشناسی هوشمندي در سازمان فضایی خانه هاي سنتی ایران - محمد جواد مهدوي نژاد/ فرهاد تهرانی/ علی کرم
 • جستجویی در الگوهاي انعطافپذیري در مسکن تاریخی یزد - کاظم مندگاري/ سید علی اکبر کوششگران/ نسیم رحیمی میبدي
 • شناسایی مؤلفه هاي هویت بخش به فضاهاي آموزشی بر اساس دیدگاه اسلامی( با مطالعه موردي دانشکده هنر و معماري یزد) - مجتبی اکبریان/ محبوبه شریف مهرآبادي
 • مرتبت تدریج در خانه؛ احیاي بستر زندگی خانواده گسترده - مصطفی صیرفیان پور
 • مفهوم کیفی حرکت در فضاي معماري سنتی و مدرن - پریسا هاشم پور
 • سیر تحول مفاهیم زیبایی - والایی در معماري مساجد ایران - احمد یحیی پور/ زهرا ضرابی/ مهدي حمزه نژاد
 • بازشناسی خاستگاه معماري تعزیه - رضا ناصري پور تکلو
 • مبانی طرح معماري در وضعیت میان افزا و مجاور افزاي تاریخی- فرهنگی- علیرضا رازقی
 • بررسی معماري سقاخانه از دیدگاه کهن الگوها - حمیده قابلی

محور سوم: مکاتب معماري ایرانی اسلامی

 • تاریخ نگاري معماري ایران به روش جغرافیایی شکل گیري - توسعه –کاستی ها - مجتبی انصاري/ احد نژاد ابراهیمی
 • چگونگی تاثیر ویژگیهاي معماري پیش از اسلام بر شکل گیري معماري مذهبی پس از اسلام ایران - پیروز حناچی/ منا آذرنوش
 • بررسی نقش کتیبه ها در تعالی فضاي مساجد (مساجد جامع اصفهان، یزد و مسجد شیخ لطف الله) - محمدرضا بمانیان/ نوشین ناگهانی
 • بازسازي آثار معماري در دورة تیموریان - ولی اله کاوسی
 • بررسی دلایل ساخت مسجد شیخ لطف الله و امام اصفهان- نوید یعقوب زاده
 • بررسی نقش نور در تبیین توالی فضا در معماري اسلامی(نمونه موردي:مسجد شیخ لطف الله) - محمد رضا بمانیان/ محمدعلی عالی نسب
 • فن شناسی نقاشی هاي قاجاري ایوان جنوبی گنبد توحیدخانه - آناهیتا ساسانی
 • موقعیت و عملکرد مساجد در تهران دوره ناصري - گلدیس وحیدي برجی

محور چهارم : ماهیت و هویت شهر اسلامی

 • مبانی معنوي شکل گیري شهر اسلامی - جابر دانش
 • بررسی مفهوم عدالت در شهرهاي عهد اسلامی - یوسف زینال زاده/ سحر ارجمندي باسمنج
 • انسجام در شهرهاي کهن ایران-اسلامی - محمد صادق فلاحت/ لیلا کمالی
 • نوشهر اسلامی و عامل عدالت (اصول و ضوابط حاکم بر احداث و ارزیابی) - نورمحمد منجِزي/ سید علی محمد رفیعی

محور پنجم: اندیشه ها و نظریه ها در شهرسازي اسلامی

 • از شهر اسلامی تا شهر پایدار؛ تبیین ویژگی هاي مشترك - علی سلطانی/ علی دشتی
 • تقابل الگوهاي اجتماعی پایدار در غرب با اسلام شهرهاي تاریخی ایران - صفا سلخی خسرقی
 • شهر اسلامی نمونه بارز شهر پایدار - محمد مرادي/ علیرضا کریمی/ سالار پژمان فر
 • درآمدي بر تاب آوري شهرهاي اسلامی - محمدرضا فرزاد بهتاش/ محمدتقی پیربابائی/ محمدعلی کی نژاد
 • شهرهاي اسلامی، کالبد تجلی بخش مفاهیم مقدس بررسی تطبیق «چزاره براندي» پذیري تئوري مرمت - پویا زرگران
 • مفهوم قلمرو در بافت هاي تاریخی دوران اسلامی نمونه موردي: بافت تاریخی شهر اصفهان - مهین نسترن/ بهزاد صدري/ الناز فیض شعار
 • ساختار معماري و شهرسازي ایرانی - علیرضا نورییان
 • وقف، الگوي نظارت و ارزیابی اقدامات شهرسازي و حفاظت شهري پایدار - اصغر محمدمرادي/ فاطمه مهدیزاده سراج/ سکینه تاج الدینی
 • فرآیند توجه به هویت اسلامی در ساختار کالبدي شهرهاي ایرانی دستیابی به حس مکان اسلامی-ایرانی در طراحی شهري معاصر - اسلام کرمی

محور ششم: مکاتب شهرسازي ایرانی اسلامی

 • دو شهر، دو شیوه، دو مکتب: از تبریز تا اصفهان، از ایلخانان تا صفویان. - حسن کریمیان/ سیده زهرا ابطحی/ رضا سلمانپور
 • تأثیر مکتب شهرسازي ایلخانی بر تکوین نظام ساختاري شهرهاي عثمانی طی قرن چهارده میلادي، مطالعه تطبیقی تبریز و بورسا- اصغر محمدمرادي/ ساناز جعفرپور ناصر
 • بررسی تطبیقی عناصر هویت بخش به شهر اسلامی؛ نمونه مورد مطالعه: شهر ري - محمد کمیلی/ زهرا خدائی
 • بررسی نظام اجتماعی در ساختار شهرهاي ایران و تبیین جایگاه محلات به مثابه نظام اجتماعی شکل دهنده به شهر قاجاري - فرامرز پارسی/ کاوه منصوري/ نگار بدري
 • بازتاب جنسیت در فضاهاي شهري سنتی ایران در دوره صفویه - ملیحه هاشمی/ مرتضی میرغلامی
 • اورامان، فرازي از هویت معماري و شهرسازي اسلامی ایران - صلاح الدین مولانایی/ سارا سلیمانی
 • نقش عناصر تجاري شهري موثر در سازماندهی شهر اسلامی - ندا جوانمرد/ لاله مهین خداوردي نیا
 • نقش تکایا در پایداري کالبدي بافت تاریخی گرگان - حسن نظیف
 • هسته تاریخی و روند گسترش شهر بروجرد در دوره اسلامی - عبداله نصرالهی/ مهدي پیرحیاتی
 • حیات مسیحیت در شهرسازي اسلامی- حسین اسمعیلی سنگري
 • تبیین فرایند آفرینش هنري بر مبناي حکمت و فلسفه اسلامی - احمد اخلاصی/محمد علی آبادي/علی خواجوي
 • بازشناسی ارزشهاي معماري و شهرسازي اسلامی در معماري مسکن و ترجمان آن جهت کاربرد در معماري مسکن معاصر - مازیار آصفی/الناز ایمانی
 • «بناي آئینی سقاتالار» بررسی فرم، عناصر، اجزا، و عملکرد - ماجده پورروحانی
 • تأملی بر مفهوم منظر شهري در شهرهاي ایرانی – اسلامی از گذشته تا به حال - محمدتقی پیربابایی/مریم فرخی
 • بررسی تطبیقی الگوهاي اولیه میدان نقش جهان - فرهاد تهرانی/رضا ابویی/مینا راداحمدي
 • جایگاه کرامت انسانی در معماري اسلامی - مهسا رادمهر
 • شهر اسلامی در سنت حضرت رسول اکرم (ص) - حسن ستاري ساربانقلی
 • از پایداري تا جاودانگی در خانه ایرانی(نمونه موردي خانه نقلی کاشان) - بابک عالمی
 • تباین فرهنگی مساجد فاخر و مردم گرا- راضیه لبیب زاده/محمدعلی خان محمدي
 • لزوم باززنده سازي هویت بومی معماري اسلامی -ایرانی در دستیابی به معماري پایدار - راضیه لبیبزاده/محمدعلی خان محمدي
 • از تجسم تا تقدس - پروانه مهرزاد نیا/فرزاد سبزواري
 • نقش مرکز در تکوین مکان در معماري اسلامی - ضحی ندیمی/فاطمه اقبالی زارچی/کاظم موندگاري
 • مسجد تجلی گاه صور مرتبط با معنا (از دید معنا شناختی) - حامد نظري
 • پایداري اندامهاي معماري ایرانی در گذار از ایدئولوژي اسلام- حسن نظیف
 • بررسی تطبیقی تزئینات گچبري مسجد نه گنبد بلخ و مسجد جامع نایین از منظر نقش، ترکیب و مفاهیم - علی نعمتی بابایلو/اسراء صالحی

خرید آنلاین


سایر محصولات

متن کامل مقالات «اولین همايش ملي اندیشه‌ها و فناوری‌های نو در معماري» - 464 مقاله


مجموعه مقالات «اولین همايش ملي اندیشه‌ها و فناوری‌های نو در معماري» در اسفند سال ۱۳۹۱ توسط انجمن مهندسان معمار تبریز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.متن کامل 46

ادامه مطلب  
متن کامل مقالات همايش ملي معماري و شهرسازي اسلامي 64 مقاله


متن کامل مقالات همايش ملي معماري و شهرسازي اسلامي64 مقاله همايش ملي معماري و شهرسازي اسلامي توسط دانشگاه هنر تبریز در سال 1390 برگزار شده است. متن کامل 64 مقاله به صورت PDF در این بسته ارائه شده است: 

ادامه مطلب  
6 - دانلود تحقیق: بررسی سبكها و الگوهای معماري نرم افزار و اصول طراحی معماري نرم افزار مبتنی بر سبك و توسعه مبتنی بر مولفه


        فرمت فایل:   ورد – Word و قابل ویرایشتعداد صفحات:  255    فهرست مطالبفص

ادامه مطلب  
تحقیق بررسی ضوابط حاكم بر شهرسازي و محوطه سازی به همراه تصاویر


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :تعاریف تعاریف زیر با استفاد‌ه از متون، قوانین و مأخذ پایه شهرسازي ارائه شده است تا از هرگونه شبهه و برداشت شخصی از مفاهیم جلوگیری به عمل آورد .محدود

ادامه مطلب  
متن کامل مقالات همايش صد سال ملي معماري و شهرسازي معاصر ایران 114 مقاله


همايش ملي صد سال معماري و شهرسازي معاصر ایران در مهر ۱۳۹۱توسط سازمان نظان مهندسی ساختمان استان البرز برگزار شده است.متن کامل 114 مقاله به صورت PDF در این بسته ارائه شده است. محورهای همايش ملي معماري و

ادامه مطلب  
75 دانلود تحقیق: بررسی معماري سازمانی چابک و مشخصات و متدولوژی های چابک معماري سازمانی


         فرمت فایل:   ورد – Word و قابل ویرایشتعداد صفحات:    304  فهرست مطالب   فهرست شکل ها

ادامه مطلب  
معماري عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماري ایران


معماري عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماري ایران كشور بزرگ ایران دارای گنجینه هایی غنی از معماري عامیانه می باشد كه بخش بزرگی از آن تا به حال ناشناخته مانده است. هر چند كه از حدود دهه 60 میلادی شناخت معماري عامیانه به عنوان ب

ادامه مطلب  
پاورپوینت معماري اسلامي با موضوع کاخ


پاورپوینت معماري اسلامي با موضوع کاخاین پاورپوینت دارای 71 اسلاید با محتوای بسیار بالا می باشد که برای درس معماري اسلامي آماده شده است و با توجه حجم بالای محتوا و مطالب خود ، بعنوان یک مطلب آموزشی بسیار مفید کاربرد دارد. در ادامه میتوانید بخش

ادامه مطلب  
بانک ایمیل دانشجویان کشور


این بانک ایمیل تازه و فعال است و مربوط میشود به دانشگاه های کل کشور که از ابتدای سال 96 تا به تاریخ 96/10/10 می باشد.ایمیل ها بر اساس رشته تحصیلی دانشجویان طبقه بندی شده اند و به شما امکان تبلیغات هدفمند و موثر را میدهند.بروزرسانی بانک ایمیل دانشگاه ها

ادامه مطلب  
تحقیق درمورد انقلاب اسلامي


     به نام خداعنوان فایل : تحقیق درمورد انقلاب اسلاميکیفیت فایل : عالینوع محصول : دانلودیفرمت فایل : wordقیمت همراه با تخفیف :6000تومانتعداد صفحات فایل :96منابع فایل : ویکی پدیا، بیتوته، تبیان و سایت های معتبر دیگرفایل قا

ادامه مطلب  
logo-samandehi